TELEFOON
TABLET
DESKTOP
Gerbri

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop en leveringsvoorwaarden Gerbri Plastics B.V.

Artikel 1 (definities)
1. Gerbri: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gerbri Plastics B.V.,
gevestigd te Rijssen.
2. Afnemer: contractspartij van Gerbri.
3. Leidinggevende medewerkers: medewerkers / personeel in dienst bij Gerbri, die op geen
enkele wijze zijn belast met uitvoerende of repeterende werkzaamheden. Binnen de
organisatie van Gerbri tewerkgestelde werknemers zijn géén leidinggevenden, tenzij Afnemer
uitdrukkelijk het tegendeel bewijst.
4. BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.
5. Levering: de juridische levering in de zin van het BW.
6. Aflevering: de feitelijke aflevering aan / ten behoeve van Afnemer.
7. Werkbare omstandigheden: de omstandigheden – weersomstandigheden daaronder mede
doch niet uitsluitend begrepen – waarbij Gerbri in staat is tot (af)levering van de geleverde
zaken over te gaan of in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2 (toepasselijkheid)
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of
overige diensten van of met Gerbri.
2. Gerbri wijst de toepasselijkheid van eventueel door Afnemer gehanteerde Algemene
Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
3. De (ver) nietig (baar) heid van éénof meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden
tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling
(en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.
4. Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken
blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen Gerbri en
Afnemer overeengekomen afwijkingen zijn geldig.
5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in
de ruimste zin des woords tussen Gerbri en Afnemer.

Artikel 3 (aanbiedingen, offertes en prijzen)
1. Alle aanbiedingen en offertes van Gerbri zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is
opgenomen voor de aanvaarding daarvan. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor
nabestellingen.
2. Alle prijsopgaven in offertes of aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders
en schriftelijk overeengekomen.
3. Ingeval partijen geen vaste prijzen zijn overeengekomen, is Gerbri gerechtigd te leveren tegen
de door haar gehanteerde prijzen zoals die gelden op de dag van (af) levering.
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
4. Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto, exclusief: BTW, invoerrechten, andere
belastingen, heffingen en rechten, kosten van in- en uitlading en vervoer, verzend – en
administratiekosten, wachttijd, emballagekosten, montage- en installatiekosten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gerbri niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte vermelde zaken of diensten tegen de daarvoor opgegeven (deel) prijzen.
6. Gerbri is gerechtigd verhogingen opgetreden in onder andere lonen, grondstofprijzen,
vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege
(waaronder begrepen belastingen, invoerrechten en dergelijke) aan Afnemer, ontstaan na
uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding, door te berekenen voor die werkzaamheden,
leveringen of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door Gerbri
moeten worden verricht of worden geleverd.

Artikel 4 (totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien)
1. De overeenkomst tussen Gerbri en Afnemer komt pas tot stand nadat Gerbri de aanvaarding
van de aanbieding of offerte dan wel de telefonischeof schriftelijke bestelling schriftelijk aan
Afnemer heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging dan wel door middel van
een schriftelijke en door beide partijen ondertekende overeenkomst. Zolang Gerbri de
aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan Afnemer dan wel de overeenkomst nog niet
door beide partijen voor akkoord is ondertekend, kan Gerbri de aanbieding of offerte
herroepen of wijzigen.
2. Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 van dit artikel leidt tot een nieuwe
aanbieding of offerte van Gerbri, is het bepaalde in artikel 3 en in lid 1 van dit artikel van
overeenkomstige toepassing.
3. Indien in de aanvaarding door Afnemer voorbehouden of wijzigingen in de aanbieding of
offerte zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden,
komt in afwijking van de vorige leden de overeenkomst pas tot stand, indien Gerbri tevens
schriftelijk aan Afnemer heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te
kunnen instemmen.
4. Wijzigingen in totstandgekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene
Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen
Gerbri en Afnemer zijn overeengekomen.
5. Gerbri is bevoegd verhogingen als bedoeld in artikel 3 lid 6 die zich voordoen na de
totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in lid 1 aan Afnemer door te berekenen.
Gerbri stelt de Afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte.
6. Ingeval de overeenkomst als bedoeld in lid 1 tot stand komt met meerdere Afnemers, zijn
deze allen hoofdelijk aansprakelijk jegens Gerbri.
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Artikel 5 (kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheden en opdrachtbevestiging)
1. Gerbri verplicht zich jegens Afnemer de zaken of diensten te leveren in de omschrijving,
kwaliteit en hoeveelheid als nader opgenomen in de door Gerbri aan Afnemer verzonden
opdrachtbevestiging dan wel in de schriftelijke overeenkomst, met dien verstande dat er een
toegestane tolerantiemarge geldt van 5% qua afmetingen en diktedan wel in ieder geval en
tenminste dezelfde tolerantiemarges gelden die de betreffende producent hanteert jegens
Gerbri of derden, zonder dat Gerbri op enigerlei wijze schadeplichtig wordt jegens Afnemer.
2. Afnemer dient eventuele wijzigingen of toevoegingen op de verzonden opdrachtbevestiging
terstond na de dag waarop de opdrachtbevestiging door Gerbri is verzonden, schriftelijk aan
Gerbri kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verzonden opdrachtbevestiging geldt als
uitgangspunt voor de in lid 1 bedoelde verplichting(en) van Gerbri jegens Afnemer.
3. Ingeval Afnemer wijzigingen of toevoegingen aanbrengt op de opdrachtbevestiging als
bedoeld in lid 2, is het bepaalde in artikel 4 lid 3 van overeenkomstige toepassing.
4. Aan Afnemer getoonde monsters of modellen worden slechts bij wijze van aanduiding
verstrekt, zonder dat de door Gerbri af te leveren zaken daaraan hoeven te beantwoorden.
5. Afnemer kan géén rechten ontlenen aan de door Gerbri gedane mededelingen over
(technische) productspecificaties en gegevens zoals vermeld op de websites, in brochures,
catalogi of andere informatieverschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn
opgenomen in de totstandgekomen overeenkomst of in de in lid 1 bedoelde
opdrachtbevestiging en daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
6. Gerbri aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens
Afnemer zelf gemaakt ontwerpen, schetsen, opgaven van capaciteiten, alle (product)
specificaties in de ruimste zin de woords, plannen, schema’s en dergelijke, alsmede niet voor
materialen of onderdelen die uitdrukkelijk door of namens Afnemer worden voorgeschreven.
Afnemer zal Gerbri op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde,
aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen.
7. Het inwinnen van advies bij Gerbri, al dan niet over de toepassingsmogelijkheden van door
haar geleverde of nog te leveren zaken dan wel folies of over het door Afnemer beoogde
gebruiksdoel van die zaken, ontslaat Afnemer nimmer van diens eigen
eindverantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervan.
8. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit uit de opdrachtbevestiging dan wel overeenkomst
als bedoeld in artikel 4 lid 1, is Gerbri nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
aanschaf of de keuzes van bepaalde zaken dan wel folies door Afnemer, noch verstrekt Gerbri
enige garanties daaromtrent alsmede niet voor het door Afnemer beoogde gebruiksdoel van
door deze aangeschafte zaken.
9. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijk van de door
Gerbri geleverde zaken leveren voor Afnemer géén grond op om de totstandgekomen
overeenkomst (al dan niet gedeeltelijke) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering
van de daarvoor verschuldigde koopprijs of geeft dit recht op vervanging of herstel als bedoeld
4
10. Het is Gerbri te allen tijde –zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Afnemer is
vereist –toegestaan de totstandgekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van
door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren of diens rechten of verplichtingen uit de
met Afnemer totstandgekomen overeenkomst over te dragen aan een derde.
11. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, heeft Gerbri het recht om specifieke zaken die in
opdracht (en eventueel conform instructies en aanwijzingen) van en aan Afnemer zijn
geleverd, ook voor derden te vervaardigen en aan deze te leveren.
Artikel 6 (levertijden, levering, aflevering en risico)
1. De door Gerbri opgegeven termijnen zijn geen fatale termijnen. Door het enkel verstrijken van
deze termijnen raakt Gerbri niet in verzuim en kan Afnemer niet tot ontbinding van de
overeenkomst overgaan. In dat geval is een voorafgaande, deugdelijke en schriftelijke
ingebrekestelling vereist waarin een minimale termijn van 60 dagen is opgenomen.
2. Levering geschiedt af magazijn van Gerbri of van de door deze ingeschakelde derde(n), tenzij
uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
3. De in lid 2 bedoelde levering alsook de aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op
het moment dat de af te leveren zaken gereed staan voor Afnemer in het voorraad /
opslagmagazijn van Gerbri of van de door deze ingeschakelde derde(n) en dit schriftelijk of
anderszins door Gerbri kenbaar wordt gemaakt aan Afnemer.
4. Vanaf het moment als bedoeld in lid 3 worden de afgeleverde zaken geacht zich te bevinden
in de macht van Afnemer en zijn dan wel komen die zaken vanaf dat moment voor diens
rekening en risico.
5. Ingeval aflevering niet plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 3, zullen de zaken
worden afgeleverd / bezorgd op de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de
offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst is bepaald of naderhand tussen partijen
schriftelijk is overeengekomen. Gedurende het transport zijn de af te leveren zaken niet
verzekerd door Gerbri en zijn / komen die zaken reeds voor rekening en risico van Afnemer.
Het risico tijdens transport dient Afnemer zelf te verzekeren. Gerbri bepaalt de wijze van
transport / keuze van vervoerder. De vrachtbrief / transportbrief/ afleveringsbescheiden van de
vervoerder strekt tot bewijs van aflevering of de weigering tot in ontvangst nemen door
Afnemer.
6. Ingeval aflevering plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 5, komen de kosten voor
aflevering of bezorging –de transportkosten daaronder mede, doch niet uitsluitend begrepen -volledig voor rekening van Afnemer en is het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel
van overeenkomstige toepassing.
7. Indien –buiten de situatie als bedoeld in artikel9 lid 1 –door niet aan Gerbri toe te rekenen
omstandigheden de af te leveren zaken niet of niet-tijdig kunnen worden afgeleverd conform
het bepaalde in lid 5, is Gerbri bevoegd deze zaken voor rekening en risico van Afnemer al
dan niet bij derden te (doen) laten opslaan.
8. Gerbri is gerechtigd in gedeelten te leveren (deelleveranties) en deze afzonderlijk aan
Afnemer te factureren.
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
5
9. Gerbri is te allen tijde gerechtigd zaken onder rembours aan de Afnemer te verzenden.
Ingeval de Afnemer bij aankomst van de zaken op de plaats van bestemming weigert te
betalen, is Gerbri bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
10. Ingeval Gerbri nadere informatie of bescheiden van Afnemer of derden nodig heeft om haar
verplichtingen behoorlijk te kunnen nakomen, vangt de in lid 1bedoelde termijn pas aan op
het moment dat Gerbri die informatie of bescheiden volledig heeft ontvangen.
Artikel 7 (emballage)
1. Ingeval Gerbri duurzame emballage aan Afnemer ter beschikking heeft gesteld, is Afnemer
verplicht deze binnen 30 dagen na de dag van levering als bedoeld in artikel 6 leeg, gereinigd
en onbeschadigd aan Gerbri te retourneren. De daarmee gepaard gaande kosten komen
volledig en uitsluitend voor rekening van Afnemer.
2. Bij niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de in lid 1 bedoelde verplichtingen, is
Gerbri gerechtigd de kosten van herstel, vervanging of reiniging volledig aan Afnemer door te
belasten en brengt Gerbri een minimale vergoeding van € 200,--per week in rekening voor
elke week dat Afnemer in gebreke blijft de emballage te retourneren.
3. Emballage als bedoeld in lid 1 dient Afnemer zodanig op te slaan en te waarmerken dat het
voor derden voldoende duidelijk is dat zij (uitsluitend) aanGerbri toebehoort.
4. In afwijking van de voorgaande leden, is Gerbri gerechtigd een statiegeldsysteem toe te
passen, waarbij Gerbri het verschuldigde statiegeld bij levering in rekening brengt aan
Afnemer. Zodra Gerbri heeft vastgesteld dat Afnemer heeft voldaan aan de in lid 1 bedoelde
verplichtingen, ontvangt Afnemer een creditnota voor het reeds betaalde statiegeld.
5. Afnemer is niet gerechtigd zijn vordering uit hoofde van retour te ontvangen statiegeld als
bedoeld in lid 4 eigenmachtig te verrekenen met openstaande vorderingen van Gerbri op
Afnemer, uit welke hoofde dan ook.
Artikel 8 (verlangen van zekerheden)
1. Indien er op enig moment gerede twijfel bestaat / ontstaat bij Gerbri omtrent de
betalingscapaciteit of solvabiliteit van Afnemer, is Gerbri bevoegd de aflevering of bezorging
als bedoeld in artikel 6 of uitvoering van nog te verrichten werkzaamheden op te schorten
totdat Afnemer voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings) verplichtingen
heeft verschaft aan Gerbri.
2. Of de door Afnemer aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 voldoende zijn, is ter
beoordeling van Gerbri. Afnemer is aansprakelijk voor de door Gerbri door deze vertraagde
aflevering of bezorging te lijden schade.
3. Afnemeris verplicht om op eerste verzoek van Gerbri kosteloos inzicht te verschaffen (in de
ruimste zin van het woord) in publicatieverslagen, jaarverslagen, jaarrekeningen alsmede in
alle voor verhaal vatbare vermogensbestanddelen, onder meer door middel van het doen van
opgave van een opsomming van alle voor verhaal vatbare vermogensbestanddelen,
bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend):
1) opgave van alle door de Afnemer aangehouden rekeningen inclusief tenaamstelling en
nummer, in welke vorm dan ook, bij banken zowel in Nederland als daarbuiten;
2) opgave van debiteuren (met naam, adres, grondslag en hoogte van de vorderingen);
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
3) opgave van alle lopende opdrachten en projecten alsmede van alle uitgebrachte en nog uit
te brengen offertes, (prijs)aanbiedingen en dergelijke en;
4) opgave van alle (al dan niet deels) op naam van hen geregistreerde registergoederen zowel
in Nederland als daarbuiten, voor nu en in de toekomst;
4. Ingeval Gerbri een verzoek aan Afnemer heeft gedaan als bedoeld in lid 3, is Afnemer
eveneens verplicht om alle mutaties in de vermogensbestanddelen zo spoedig mogelijk
nadien aan Gebruiker schriftelijk kenbaar te maken.
5. Ingeval Afnemer op enigerlei wijze nalatig blijft voldoende zekerheden te stellen als bedoeld in
lid 1 ofwel nalaat afdoende inzage te verschaffen in de vermogenspositie als bedoeld in lid 3
en lid 4, is Gerbri gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en is Afnemer een direct en
ineens opeisbare boete verschuldigd van € 250,-- per dag, voor iedere dag dat Afnemer
daarmee nalatig blijft, onverminderd het recht op nakoming of aanvullende schadevergoeding
voor Gerbri. De wettelijke handelsrente over de boete is direct en ineens opeisbaar.
6. Ingeval Gerbri de overeenkomst ontbindt als bedoeld in lid 5, is Afnemer daarbij gehouden om
eventueel reeds afgeleverde zaken binnen één week na de ingeroepen ontbinding aan
Gebruiker te retourneren. Zolang de (geretourneerde) zaken niet door Gebruiker zijn
ontvangen, blijven deze voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 9 (opslag, opschorting en retentierecht)
1. Indien Afnemer weigert de (af)geleverde zaken af te nemen of weigert mee te werken aan de
bezorging daarvan, is Gerbri bevoegd deze zaken voor rekening van Afnemer op te slaan.
Van de opslag zal Afnemer zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk of anderszins in kennis
worden gesteld door Gerbri. Opgeslagen zaken als bedoeld in de eerste volzin worden geacht
te zijn (af) geleverd dan wel te zijn bezorgd aan Afnemer en zijn vanaf het moment van opslag
voor risico van Afnemer.
3
eindverantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervan.
8. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit uit de opdrachtbevestiging dan wel overeenkomst
als bedoeld in artikel 4 lid 1, is Gerbri nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
aanschaf of de keuzes van bepaalde zaken dan wel folies door Afnemer, noch verstrekt Gerbri
enige garanties daaromtrent alsmede niet voor het door Afnemer beoogde gebruiksdoel van
door deze aangeschafte zaken.
9. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijk van de door
Gerbri geleverde zaken leveren voor Afnemer géén grond op om de totstandgekomen
overeenkomst (al dan niet gedeeltelijke) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering
van de daarvoor verschuldigde koopprijs of geeft dit recht op vervanging of herstel als bedoeld
in artikel 11 lid 2.
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
3) opgave van alle lopende opdrachten en projecten alsmede van alle uitgebrachte en nog uit
te brengen offertes, (prijs)aanbiedingen en dergelijke en;
4) opgave van alle (al dan niet deels) op naam van hen geregistreerde registergoederen zowel
in Nederland als daarbuiten, voor nu en in de toekomst;
4. Ingeval Gerbri een verzoek aan Afnemer heeft gedaan als bedoeld in lid 3, is Afnemer
eveneens verplicht om alle mutaties in de vermogensbestanddelen zo spoedig mogelijk
nadien aan Gebruiker schriftelijk kenbaar te maken.
5. Ingeval Afnemer op enigerlei wijze nalatig blijft voldoende zekerheden te stellen als bedoeld in
lid 1 ofwel nalaat afdoende inzage te verschaffen in de vermogenspositie als bedoeld in lid 3
en lid 4, is Gerbri gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en is Afnemer een direct en
ineens opeisbare boete verschuldigd van € 250,-- per dag, voor iedere dag dat Afnemer
daarmee nalatig blijft, onverminderd het recht op nakoming of aanvullende schadevergoeding
voor Gerbri. De wettelijke handelsrente over de boete is direct en ineens opeisbaar.
6. Ingeval Gerbri de overeenkomst ontbindt als bedoeld in lid 5, is Afnemer daarbij gehouden om
eventueel reeds afgeleverde zaken binnen één week na de ingeroepen ontbinding aan
Gebruiker te retourneren. Zolang de (geretourneerde) zaken niet door Gebruiker zijn
ontvangen, blijven deze voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 9 (opslag, opschorting en retentierecht)
1. Indien Afnemer weigert de (af)geleverde zaken af te nemen of weigert mee te werken aan de
bezorging daarvan, is Gerbri bevoegd deze zaken voor rekening van Afnemer op te slaan.
Van de opslag zal Afnemer zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk of anderszins in kennis
worden gesteld door Gerbri. Opgeslagen zaken als bedoeld in de eerste volzin worden geacht
te zijn (af) geleverd dan wel te zijn bezorgd aan Afnemer en zijn vanaf het moment van opslag
voor risico van Afnemer.
7
5. Het krachtens dit artikel aan Gerbri toekomend retentierecht blijft eveneens van kracht in geval
zich omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 14 lid 4 van deze voorwaarden.
6. Ingeval Afnemer anderszins, uit welke hoofde dan ook, tekortschiet in de nakoming van diens
verplichtingen jegens Gerbri of vanwege enige andere grond jegens Gerbri aansprakelijk
mocht zijn, is Gerbri eveneens gerechtigd de (af)levering van zaken op te schorten dan wel
zijn retentierecht uit te oefenen overeenkomstig van het bepaalde in de voorgaande leden van
dit artikel.
7. Onverminderd alle overige rechten die Gerbri toekomen ingeval Afnemer weigert de
afgeleverde zaken af te nemen of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan, is Gerbri
bevoegd vrijelijk en voor rekening en risico van Afnemer over deze opgeslagen zaken te
beschikken alsmede eventuele inkomsten uit verkopen van die zaken te verrekenen met al
hetgeenAfnemer aan Gerbri is verschuldigd, uit welke hoofde dan ook.
Artikel 10 (niet -toerekenbare tekortkoming)
1. De in artikel 6 genoemde levertijd of overeengekomen termijn voor het verrichten van andere
diensten door Gerbri wordt verlengd met de periode, gedurende welke Gerbri door overmacht
is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van Gerbri is sprake, indien Gerbri na de totstandkoming van de
overeenkomst als bedoeld in artikel 4 verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit
de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in
zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de
levering van energie of aanlevering van grondstoffen, vertraging tijdens transport, niet -werkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel (al dan niet
voor onbepaalde duur), alles zowel in het bedrijf van Gerbri, Afnemer als bij derden van wie
Gerbri de benodigde diensten, materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet
betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts
alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Gerbri ontstaan en feiten en
omstandigheden waarbij van Gerbri in gemoede niet kan worden gevergd dat hij aan diens
verplichtingen dient te voldoen.
3. Pas indien door overmacht de levering van zaken of andere diensten meer dan twee maanden
wordt vertraagd, zijn zowel Gerbri als Afnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te
beschouwen door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke
beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd zodra de in de tweede volzin bedoelde
beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. Alsdan heeft Gerbri, onverminderd het
bepaalde in lid 4 , slechts recht op de vergoeding van de door hem gemaakte kosten tot het
moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
8
4. Ingeval door overmacht de resterende te leveren zaken of te leveren diensten van Gerbri
meer dan twee maanden worden vertraagd, is Afnemer niettemin gehouden de
overeengekomen vergoeding / de daarop betrekking hebbende facturen aan Gerbri te voldoen
voor de zaken of diensten die reeds door Gerbri zijn geleverd dan wel zijn verricht alsmede
voor dat deel van de werkzaamheden of zaken dat ten gevolge van die overmacht niet meer
kunnen worden afgemaakt of voor aflevering gereed kunnen worden tot het moment waarop
de overmacht is ingetreden.
Artikel 11 (garantie en rechten Afnemer bij non –conformiteit, aansprakelijkheid voor
schade Gerbri en vrijwaring)
Ingeval de door Gerbri (af)geleverde zaken of door haar verrichtte diensten niet mochten
beantwoorden aan hetgeen Afnemer op grond van de totstandgekomen overeenkomst mocht
verwachten dan wel ingeval Gerbri uit hoofde van een garantie dan wel uit enige andere hoofde
jegens Afnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Gerbri beperkt
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
1. Gerbri garandeert dat de door haar afgeleverde zaken of verrichte diensten gedurende drie
maanden na (af)levering vrij zullen zijn van gebreken dan wel vrij zullen zijn van enige
tekortkoming.
2. Ingeval Afnemer aanspraak kan maken op de garantie als bedoeld in lid 1, dan behelst deze
garantie uitsluitend het recht op kosteloos herstel of vervanging van het geleverde of
gepresteerde. In plaats van tot vervanging of herstel over te gaan, is Gerbri bevoegd de
factuur te crediteren onder teruggave van de koopprijs of vergoeding.
3. Tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen, verleent Gerbri buiten het bepaalde in lid 1
en lid 2slechts een verdergaande garantie op de door haar (af)geleverde zaken voor zover
(en in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als) de fabrikant of toeleverancier van
die zaken daarop een verdergaande garantie verleent aan Gerbri.
4. Afnemer heeft slechts aanspraak op garantie als bedoeld in de voorgaande leden onder de
voorwaarde dat deze diens verplichtingen jegens Gerbri tijdig en behoorlijk nakomt.
5. Ingeval Afnemer na afloop van de garantietermijnen als bedoeld in lid 1 of lid 3 aantoont dat
het door Gerbri geleverde of gepresteerde niet beantwoordt aan de overeenkomst als bedoeld
in artikel 5 lid 1 of aantoont dat Gerbri anderszins tekortschiet, heeft Afnemer eveneens
uitsluitend recht op kosteloos herstel of vervanging van het geleverde dan wel recht op het
opnieuw verrichten van de betreffende diensten.
6. Afnemer heeft géén aanspraak op garantie als bedoeld in de voorgaande leden indien Gerbri
aantoont dat de geconstateerde gebreken zijn veroorzaakt door onjuist of ondeskundig
gebruik of door een onjuiste toepassing van de geleverde zaken.
7. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen vervalt de aanspraak op garantie voor Afnemer
indien deze de door Gerbri geleverde zaken doorverkoopt aan een derde dan wel indien
Afnemer zelf enige wijzigingen in die zaken aanbrengt / laat aanbrengen of deze zaken op
enige wijze monteert of implementeert of zelf repareert of dit door een derde laat uitvoeren.
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
8. Gerbri is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door Afnemer of derden, die rechtstreeks
en uitsluitend hetgevolg is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid van Gerbri of
van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende medewerkers, zulks met
inachtneming van het hierna bepaalde. Voor zover Gerbri buiten opzet of grove schuld
aansprakelijk mocht zijn of kan worden gehouden voor schade, ongeacht de grondslag
daarvan, dan gelden daarvoor tevens de beperkingen als omschreven in de volgende leden
van dit artikel.
9. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Gerbri verzekerd is en
slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, dan wel die schade
waartegen zij redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van
Gerbri geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in
6
Gebruiker te retourneren. Zolang de (geretourneerde) zaken niet door Gebruiker zijn
ontvangen, blijven deze voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 9 (opslag, opschorting en retentierecht)
1. Indien Afnemer weigert de (af)geleverde zaken af te nemen of weigert mee te werken aan de
bezorging daarvan, is Gerbri bevoegd deze zaken voor rekening van Afnemer op te slaan.
Van de opslag zal Afnemer zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk of anderszins in kennis
worden gesteld door Gerbri. Opgeslagen zaken als bedoeld in de eerste volzin worden geacht
te zijn (af) geleverd dan wel te zijn bezorgd aan Afnemer en zijn vanaf het moment van opslag
voor risico van Afnemer.
2. Ingeval Gerbri overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 1, is zowel de factuur ter zake
de opslagkosten, de facturen die krachtens artikel 7 lid 2 en lid 4 zijn verzonden alsmede de
factuur ter zake de afgeleverde dan wel bezorgde zaken direct en in zijn geheel opeisbaar.
Voor elke dag -nadat de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft plaatsgevonden
-dat Afnemer weigert de gereedstaande zaken feitelijk af te nemen, is Gerbri gerechtigd een
boete van € 250,--per dag in rekening te brengen. Gerbri is bevoegd om zowel nakoming van
alle betalings- of afnameverplichtingen als de reeds opeisbare boete te vorderen,
onverminderd het recht van Gerbri op aanvullende schadevergoeding. De wettelijke
handelsrente over verschuldigde boetes is direct opeisbaar.
3. Gerbri is bevoegd zijn verplichting tot afgifte van de opgeslagen zaken op te schorten totdat
de opeisbare facturen en de verschuldigde boete als bedoeld in lid 2 van dit artikel in zijn
geheel door Afnemer zijn voldaan en tevens totdat alle opeisbare vorderingen van Gerbri uit
hoofde van eerdere of latere totstandgekomen overeenkomsten dan wel uit andere hoofde zijn
voldaan, alle vorderingen van Gerbri vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van
Afnemer daaronder uitdrukkelijk begrepen.
4. Ingeval Gerbri uit andere hoofde zaken van Afnemer onder zich heeft als bedoeld in de
voorgaande leden, is hij eveneens bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te
schorten totdat Afnemer heeft voldaan aan alle opeisbare vorderingen die Gerbri –al dan niet
krachtens het bepaalde in dit artikel –heeft op Afnemer.
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
1
Algemene Verkoop en leveringsvoorwaarden Gerbri Plastics B.V.
Artikel 1 (definities)
1. Gerbri: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gerbri Plastics B.V.,
gevestigd te Rijssen.
2. Afnemer: contractspartij van Gerbri.
3. Leidinggevende medewerkers: medewerkers / personeel in dienst bij Gerbri, die op geen
enkele wijze zijn belast met uitvoerende of repeterende werkzaamheden. Binnen de
organisatie van Gerbri tewerkgestelde werknemers zijn géén leidinggevenden, tenzij Afnemer
uitdrukkelijk het tegendeel bewijst.
4. BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.
5. Levering: de juridische levering in de zin van het BW.
6. Aflevering: de feitelijke aflevering aan / ten behoeve van Afnemer.
7. Werkbare omstandigheden: de omstandigheden – weersomstandigheden daaronder mede
doch niet uitsluitend begrepen – waarbij Gerbri in staat is tot (af)levering van de geleverde
zaken over te gaan of in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
Artikel 2 (toepasselijkheid)
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of
overige diensten van of met Gerbri.
2. Gerbri wijst de toepasselijkheid van eventueel door Afnemer gehanteerde Algemene
Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
3. De (ver) nietig (baar) heid van éénof meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden
tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling
(en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.
4. Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken
blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen Gerbri en
Afnemer overeengekomen afwijkingen zijn geldig.
5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in
de ruimste zin des woords tussen Gerbri en Afnemer.
Artikel 3 (aanbiedingen, offertes en prijzen)
1. Alle aanbiedingen en offertes van Gerbri zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is
opgenomen voor de aanvaarding daarvan. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor
nabestellingen.
2. Alle prijsopgaven in offertes of aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders
en schriftelijk overeengekomen.
3. Ingeval partijen geen vaste prijzen zijn overeengekomen, is Gerbri gerechtigd te leveren tegen
de door haar gehanteerde prijzen zoals die gelden op de dag van (af) levering.
PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
10
10. Afnemer is gehoudenGerbri, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor
enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade tengevolge van het gebruik of
toepassing van de geleverde zaken of prestatie(s).
11. Indien Afnemer één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met Gerbri
totstandgekomen overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet
behoorlijk nakomt, is Afnemer – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig
aansprakelijk voor alle schade die Gerbri en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor
lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van Gerbri op grond van de
Wet of op grond van deze Algemene Voorwaarden. Het bepaalde in lid 10 is van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 12 (reclames en oplevering)
1. Onder reclames worden verstaan: een beroep van Afnemer op het feit dat de door Gerbri
afgeleverde zaken of verrichtte diensten niet aan de totstandgekomen overeenkomst
beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet-direct zichtbare gebreken aan het
geleverde of gepresteerde.
2. Afnemer is verplicht ingeval van aflevering of bezorging ingevolge het bepaalde in artikel 6 lid
5, alle afgeleverde of bezorgde zaken, inclusief verpakking, terstond bij aflevering of bezorging
te tellen, meten, wegen en te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en op
overige zichtbare gebreken alsmede zo spoedig mogelijk daarna te controleren op niet-direct
zichtbare gebreken alvorens die zaken op te slaan, door te leveren of anderszins te gebruiken.
Door of namens Afnemer in gebruik genomen zaken worden geacht in ieder geval vrij van
zichtbare gebreken door Gerbri te zijn (af) geleverd.
3. Ingeval aflevering plaatsvindt ingevolge het bepaalde in artikel 6 lid 2 of lid 3, is Afnemer
verplicht de in lid 2 van dit artikel genoemde controles binnen 24 uur uit te voeren nadat Gerbri
een al dan niet schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 6 lid 3 aan Afnemer heeft doen
uitgaan dan wel nadat de zaken af magazijn aan Afnemer zijn afgeleverd.
4. Afnemer is verplicht eventuele reclames naar aanleiding van de controles als bedoeld in lid 2
en lid 3 van dit artikel voor zichtbare gebreken binnen 2 werkdagen na aflevering of bezorging
schriftelijk en onder een duidelijke omschrijving van de gebreken dan wel reclames aan Gerbri
kenbaar te maken. Reclames als bedoeld in de eerste volzin die worden ingediend nadat de
termijn van 2 werkdagen is verstreken, hoeft Gerbri niet meer in behandeling te nemen.
5. Voor niet -(direct) zichtbare gebreken aan het afgeleverde, uitgevoerde of bezorgde, geldt dat
Afnemer reclames schriftelijk bij Gerbri dient in te dienen binnen 2 werkdagen nadat deze
gebreken door Afnemer zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs door deze hadden behoren
te worden geconstateerd. Het bepaalde in lid 4, laatste volzin is van overeenkomstige
toepassing.
6. Onder niet-(direct) zichtbare gebreken als bedoeld in de voorgaande leden worden verstaan:
gebreken als gevolg van niet door of namens Afnemer zelf voorgeschreven constructie,
specificatie -of ontwerpfouten die ertoe leiden dat het door Gerbri geleverde of gepresteerde
niet beantwoordt aan de overeenkomst als bedoeld in artikel 5 lid 1 en die binnen de hiervoor
in de leden 2 tot en met 5 genoemde termijnen niet zichtbaar waren.
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
7. Tijdig (en op de juiste wijze) bij Gerbri ingediende reclames geven, voor zover mogelijk,
Afnemer niet het recht de betaling van de koopprijs / vergoeding op te schorten of te
verrekenen, noch de bevoegdheid de totstandgekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden.
8. Ingeval de reclame door Gerbri gegrond wordt verklaard, is Gerbri slechts aansprakelijk
jegens Afnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 11. Retourzendingen zijn zonder
voorafgaande instemming van Gerbri niet toegestaan dan wel verplichten Gerbri geenszins
automatisch tot vervanging, herstel of creditering over te gaan.
9. Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen –op
straffe van verval van dit recht -door Afnemer te worden ingesteld binnen één jaar nadat de
reclame is ingediend.
Artikel 13 (betaling)
1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling in
euro’s en uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Gerbri aangewezen bank-of
girorekening, zulks ter keuze van Gerbri.
2. Afnemer is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem gestelde
tegenvordering in mindering te brengen.
3. Ingeval betaling contant bij aflevering of bezorging dient plaats te vinden, is Afnemer, zonder
dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag volgende op de
dag waarop de aflevering of bezorging heeft plaatsgevonden. Ingeval Gerbri de zaken heeft
opgeslagen ingevolge het bepaalde in artikel 9 lid 1, is Afnemer, zonder ingebrekestelling, in
verzuim vanaf de dag waarop Gerbri de schriftelijke kennisgeving inzake de opslag heeft
verstuurd.
4. De betaling door Afnemer is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde
bedrag op de door Gerbri aangewezen bank-of girorekening is bijgeschreven of –in geval
contante betaling is overeengekomen –op het moment dat het volledige bedrag aan Gerbri is
afgedragen. Afnemer is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de
eerste dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken.
5. Vanaf de eerste dag dat Afnemer op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim
is geraakt, is deze een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, althans
tenminste de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde
bedrag inzake afgeleverde, bezorgde of opgeslagen zaken voor iedere maand of een
gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.
6. Indien Afnemer niet tijdig of volledig aan diens betalings-of afnameverplichtingen voldoet en
12
De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een
minimum van € 350,--. Indien Gerbri gerechtelijke incassokosten maakt, komen deze volledig
voor rekening van Afnemer.
8. Gerbri heeft steeds het recht om -zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst
-zekerheid voor de betaling te verlangenvan Afnemer of vooruitbetaling te vorderen. Artikel 8
is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 14 (eigendomsvoorbehoud)
1. Alle afgeleverde of bezorgde of nog te leveren dan wel te bezorgen zaken blijven in eigendom
van Gerbri, totdat Afnemer de daarvoor overeengekomen prijs en aan de overige krachtens dit
artikel geldende verplichtingen – voortvloeiende uit eerder of later met Gerbri
totstandgekomen overeenkomsten -volledig heeft voldaan.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, is Afnemer bevoegd de aan hem onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door
te verkopen en te leveren aan één of meer derden.
3. Bij een doorverkoop als bedoeld in lid 2, is Afnemer verplicht ten behoeve van Gerbri op haar
eerste verzoek een stil pandrecht te vestigen op alle uit de doorverkoop voortvloeiende
vorderingen.
4. In geval tevens sprake is van verzuim van Afnemer ingevolge artikel 13 of Afnemer in gebreke
blijft de zaken feitelijk af te nemen als bedoeld in artikel 9, blijvende zaken in eigendom totdat
tevens de rente ingevolge artikel 13 lid 5, de boete of de opslagkosten ingevolge artikel 9 lid
2, de facturen als bedoeld in artikel 7 lid 2 en lid 4 of de buitengerechtelijke kosten ingevolge
artikel 13 lid 7 in zijn geheel zijn voldaan.
5. Ingeval Gerbri in het kader van de totstandgekomen overeenkomst tevens te vergoeden
werkzaamheden heeft verricht, blijven de afgeleverde / bezorgde zaken in eigendom van
Gerbri totdat Afnemer (tevens) alle daarmee samenhangende en opeisbare vorderingen heeft
voldaan, de vorderingen wegens niet-of niet behoorlijk nakomen daaronder begrepen.
6. Zolang de eigendom ingevolge de voorgaande leden nog niet op Afnemer is overgegaan, is
deze buiten de situatie als bedoeld in lid 2 nietbevoegd de aan haar afgeleverde / bezorgde
zaken geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of anderszins met
rechten van derden te bezwaren.
7. Vanaf het moment dat Afnemer ingevolge artikel 13 of anderszins in verzuim is geraakt of
Gerbri goede grond heeft te vrezen dat hij in verzuim zal geraken, is Gerbri bevoegd de aan
Afnemer afgeleverde / bezorgde zaken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te
vorderen. Afnemer is verplicht deze zaken op de eerste vordering van Gerbri onverwijld aan
haar terug te geven en daarvoor de noodzakelijke / vereiste medewerking te verlenen,
waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van vrije toegang op / in plaatsen of
gebouwen in de ruimste zin des woords. De kosten in verband met deze teruggave zijn geheel
voor rekening van Afnemer.
8. Na een terugname als bedoeld in lid 7 zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde,
die in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met
de kosten in verband met die terugname.
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
13
9. Indien Afnemer uit of mede uit de in dit artikel bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt en
daarop het volledige eigendomsrecht verkrijgt, dan wel indien er een gemeenschap op die
nieuwe zaak ontstaat en Afnemer daarin deelgenoot wordt, is Afnemer verplicht op eerste
vordering van Gerbri aan haar een bezitloos pandrecht op die zaak te verlenen.
Dit, een en ander met inachtneming van de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in
artikel 6:237 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Gerbri op Afnemer die
niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel.
De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen
voor rekening van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
10. Op afgeleverde / bezorgde zaken die met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande
leden van dit artikel in eigendom zijn overgegaan op Afnemer, is het bepaalde in lid 9 van dit
artikel van overeenkomstige toepassing.
11. Afnemer is, zolang de eigendom van de afgeleverde / bezorgde zaken nog niet aan haar is
overgegaan doch wel reeds de feitelijke macht daarvan heeft verkregen, verplicht gedurende
die periode ervoor te zorgen dat die zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij
verkeerden op het moment van aflevering of bezorging, alsmede ervoor te zorgen dat deze
zaken ten gunste van het eigendomsrecht van Gerbri individualiseerbaar zijn en zullen blijven.
12. De in lid 11 bedoelde verplichting is van overeenkomstige toepassing in de situatie zoals
bedoeld in artikel 9 lid 1, bij gebreke waarvan Afnemer gehouden is alle daaruit voor Gerbri
voortvloeiende schade te vergoeden.
13. Afnemer is verplicht de afgeleverde / bezorgde zaken als bedoeld in lid 11 van dit artikeltegen
brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen
daarvan, op eerste verzoek, aan Gerbri ter inzage te geven, bij gebreke waarvan Afnemer
gehouden is alle daaruit voor Gerbri voortvloeiende schade te vergoeden.
14. Afnemer is verplicht om op eerste vordering van Gerbri alle aanspraken dan wel vorderingen
uit hoofde van de in lid 13 genoemde verzekeringspolissen op de verzekeraar aan hem te
verpanden, een en ander met inachtneming met de wettelijke vestigingseisen daarvoor als
bedoeld in artikel 6:239 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Gerbri op
Afnemer, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten
voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening
van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
15. Het bepaalde in lid 14 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op vorderingen van
Afnemer tegen een of meerdere van diens afnemers of andere derden.
Artikel 15 (eigendommen Gerbri)
1. Alle zaken, inclusief materialen en onderdelen die Gerbri of de door deze ingeschakelde
derde(n) ter uitvoering van de overeenkomst aan Afnemer ter beschikking stelt blijven te allen
tijde in eigendom van Gerbri of de derde(n), alsmede blijven de daarop rustende intellectuele
eigendomsrechten bij Gerbri. Gerbri behoudt zich te allen tijde het recht voor deze zaken terug
te nemen, waarbij Afnemer gehouden is die zaken op eigen kosten en op eerste verzoek aan
Gerbri te retourneren.
2. Afnemer dient de in lid 1 bedoelde zaken afzonderlijk op te slaan en als zijnde eigendom van
Gerbri of de derde(n) te kenmerken of te waarmerken.
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
3. Het is Afnemer niet toegestaan ten behoeve van derden enige zekerheids-of andere (al dan
niet beperkte) rechten te (doen laten) vestigen op de in lid 1 bedoelde zaken.
4. Het is Afnemer niet toegestaan de in lid 1 bedoelde zaken door of voor derden te laten
gebruiken voor-of in verband met enig ander doel dan de uitvoering van de tussen Gerbri en
Afnemer gesloten overeenkomst. De in lid 1 bedoelde zaken mogen uitsluitend worden
gebruikt overeenkomstig de door Gerbri daarvoor verstrekte voorwaarden of richtlijnen.
5. Afnemer is verplicht aan Gerbri onverwijld mededeling te doen van eventuele acties of
gepretendeerde rechten van derden op de in lid 1 bedoelde zaken. Afnemer vrijwaart Gerbri
voor aanspraken van derden als bedoeld in de eerste volzin en is aansprakelijk voor alle
schade die Gerbri daardoor lijdt of mocht gaan lijden.
6. Ingeval aan Afnemer ter beschikking gestelde zaken als bedoeld in lid 1 vervangen of hersteld
moeten worden, is Afnemer gehouden de daarmee gepaard gaande kosten aan Gerbri te
vergoeden.
7. Bij overtreding van één van de verplichtingen in de voorgaande leden, is Afnemer een direct
opeisbare boete van € 400,--per overtreding verschuldigd aan Gerbri, te vermeerderen met
een bedrag van € 300,--voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, alles onverminderd
15
Artikel 17 (intellectuele eigendom, auteursrechten en publiciteit)
1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Gerbri zich
de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet of op
grond van enige andere rechtsregel van het (internationale) intellectuele eigendomsrecht, in
het bijzonder de rechten inzake door Gerbri ontworpen of tot stand gebrachte schetsen,
litho’s, foto’s, tekeningen en modellen, (installatie) plannen en dergelijke dan wel dergelijke
rechten op de aan Gerbri toebehorende zaken als bedoeld in artikel 14 en 15.
2. Alle door Gerbri verstrekte stukken, zoalsrapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door Afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gerbri worden
verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisneming van derden worden gebracht,
tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt.
3. Ingeval van opdrachten van Afnemer tot (re)productie van goederen of door deze verstrekte
informatie of gegevens waar mogelijkerwijs intellectuele eigendomsrechten van derden op
kunnen zitten, vrijwaart Afnemer Gerbri voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende aanspraken
van derden.
4. Gerbri is / blijft gerechtigd om de door hem geleverde / vervaardigde zaken of verleende
diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van Afnemer af te beelden in
catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en
tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Afnemer of derden. Dit,
zonder dat Gerbri daarvoor enigerlei vergoeding aan Afnemer of een derde is verschuldigd.
Artikel 18 (rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)
1. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
2. Op de tussen Gerbri en Afnemer tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen
zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
3. Ingeval Gerbri en Afnemer van mening mochten verschillen over de uitleg dan wel strekking
van één of meerdere bepalingen in de totstandgekomen overeenkomst of in deze algemene
voorwaarden, is de Nederlandse versie of vertaling van de overeenkomst dan wel van deze
algemene voorwaarden te allen tijde doorslaggevend en beslissend. De boeken en
bescheiden van Gerbri leveren dwingend bewijs op, tenzij Afnemer het benodigde tegenbewijs
daarvan kan leveren.
4. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement van de
vestigingsplaats van Gerbri is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen
tussen Gerbri en Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de
wet of internationale verdragen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn op 10 november 2010 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
Koophandel Oost Nederland, vestiging Enschede en zijn aldaar geregistreerd onder
depotnummer:06076860.
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
9
en uitsluitend hetgevolg is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid van Gerbri of
van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende medewerkers, zulks met
inachtneming van het hierna bepaalde. Voor zover Gerbri buiten opzet of grove schuld
aansprakelijk mocht zijn of kan worden gehouden voor schade, ongeacht de grondslag
daarvan, dan gelden daarvoor tevens de beperkingen als omschreven in de volgende leden
van dit artikel.
9. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Gerbri verzekerd is en
slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, dan wel die schade
waartegen zij redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van
Gerbri geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in
ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 8 en is de
aansprakelijkheid van Gerbri, ongeacht of de schade verzekerd is dan wel of de
verzekeringsmaatschappij tot uitkering over gaat en ongeacht de grondslag van
aansprakelijkheid, beperkt als volgt:
a) Gerbri is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door
haar (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan
wel de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelve, alsmede voor het gebruik van
specifieke zaken, materialen, onderdelen of constructies die –al dan niet in afwijking van
de geldende voorschriften - door of namens Afnemer uitdrukkelijk worden
voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zijn gesteld aan Gerbri of aan door
deze ingeschakelde derden;
b) Gerbri is nimmer aansprakelijk voor schade van Afnemer of derden die, direct of indirect,
voortvloeit uit de door of namens Gerbri mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen dan
wel voortvloeit uit nalaten dan wel het niet, niet deugdelijk of niet tijdig treffen van
voorzorgsmaatregelen door Gerbri of haar leidinggevende medewerkers;
c) ingeval van mondelinge door of namens Gerbri verstrekte informatie is deze nimmer
aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen
informatie;
d) ingeval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is Gerbri nimmer gehouden een
hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende
aflevering, bezorging of verrichte dienst, zulks met een maximum van € 8.000,--;
e) niet voor vergoeding komt in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade.
Hieronder wordt uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend, verstaan: alle vermogensschade of
ander nadeel die de door Gerbri (af) geleverde zaken hebben toegebracht aan andere
zaken of personen, aanspraken van derden, alsmede alle schade die Afnemer of derden
lijden als gevolg van bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten en
dergelijke daaronder begrepen, door welke oorzaak ook ontstaan. Afnemer dient zich
desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren;
f) de door Gerbri te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door Afnemer te
betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de Afnemer
geleden schade.
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
11
bedrag op de door Gerbri aangewezen bank-of girorekening is bijgeschreven of –in geval
contante betaling is overeengekomen –op het moment dat het volledige bedrag aan Gerbri is
afgedragen. Afnemer is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de
eerste dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken.
5. Vanaf de eerste dag dat Afnemer op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim
is geraakt, is deze een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, althans
tenminste de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde
bedrag inzake afgeleverde, bezorgde of opgeslagen zaken voor iedere maand of een
gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.
6. Indien Afnemer niet tijdig of volledig aan diens betalings-of afnameverplichtingen voldoet en
op grond daarvan in verzuim is geraakt, is Gerbri bevoegd de totstandgekomen
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is Afnemer
aansprakelijk voor de door Gerbri geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en
transportkosten.
7. Indien Gerbri bij het in verzuim geraken van Afnemer tot buitengerechtelijke maatregelen
overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of
incassomaatregelen door of namens Gerbri zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor
rekening van Afnemer.
Create PDFfiles without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
14
5. Afnemer is verplicht aan Gerbri onverwijld mededeling te doen van eventuele acties of
gepretendeerde rechten van derden op de in lid 1 bedoelde zaken. Afnemer vrijwaart Gerbri
voor aanspraken van derden als bedoeld in de eerste volzin en is aansprakelijk voor alle
schade die Gerbri daardoor lijdt of mocht gaan lijden.
6. Ingeval aan Afnemer ter beschikking gestelde zaken als bedoeld in lid 1 vervangen of hersteld
moeten worden, is Afnemer gehouden de daarmee gepaard gaande kosten aan Gerbri te
vergoeden.
7. Bij overtreding van één van de verplichtingen in de voorgaande leden, is Afnemer een direct
opeisbare boete van € 400,--per overtreding verschuldigd aan Gerbri, te vermeerderen met
een bedrag van € 300,--voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, alles onverminderd
het recht op nakoming en aanvullende schadevergoeding. De wettelijke (handels) rente over
de boete is eveneens direct en ineens opeisbaar.
Artikel 16 (ontbinding)
1. Indien Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting die voor hem voortvloeit
uit enige grond van deze Algemene Voorwaarden of de met Gerbri totstandgekomen
overeenkomst voldoet, is Gerbri gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die
nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst
is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door haar geleverde, voor zover nog niet
betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van Gerbri op vergoeding van eventueel
verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog
zal ontstaan.
2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van
betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring o